Květen 2021

Aktuální oznámení

Základní škola

- od pondělí 3. května  budou žáci testováni jen 1 x týdně (vždy první den osobní přítomnosti ve škole)

- jsou pro ně povoleny sportovní činnosti ve venkovních prostorách a nemusí mít při nich roušku

- ostatní organizační opatření zůstávají nadále v platnosti

Mateřská škola

- od pondělí 3. května bude nastaven běžný režim v oddělení Berušek i Sluníček pro všechny děti (do MŠ mohou všechny děti, nebudou testovány a nemusí nosit roušky) 

 

Zápis do mateřské školy

do školního roku 2021- 2022 probíhá distanční formou 3.- 11. 5. 2021

 

Kritéria přijetí dítěte do MŠ:

- zahajuje povinné předškolní vzdělávání (do 31. 8. dosáhne věku 5 let), případně má odklad povinné školní docházky

- má trvalé bydliště ve školském obvodu

- před 1. 9. 2021 dosáhne věku 3 let

Jak dítě přihlásit:

- vyplnit a podepsat přihlášku (ke stažení) + přiložit kopii rodného listu + čestné prohlášení o očkování (ke stažení) + kopii očkovacího průkazu

- doručit na adresu Základní škola a mateřská škola Lešany, Lešany 42, 257 44 Netvořice (poštou, vložit do schránky či osobně)

- nebo poslat do datové schránky školy (na ID adresu: twutmewt) či e- mailem s elektronickým podpisem (na adresu: reditel@zsmslesany.cz)

Duben 2021

Konzultační hodiny pro rodiče

Proběhnou v úterý 27. 4. 2021 od 15:30 hodin dle individuálního rozpisu, který rodiče obdrželi prostřednictvím e- mailu.

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lešany vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání:

Přijati byli uchazeči s těmito přidělenými čísly:

1

2

3

4

5

6

7

8

Návrat k prezenční výuce:

Základní škola

Od pondělí 12. 4. 2021 bude ZŠ Lešany otevřena pro žáky 1.- 5. ročníku v běžném režimu. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin na druhé pololetí (již se podle něj vyučovalo v únoru).

Provoz školy bude probíhat jako v minulém období prezenční výuky:

I. třída (1. a 4. ročník)- příchod do školy 7:40, ráno a odpoledne mohou do družiny,

II. třída (2., 3. a 5. ročník)- příchod do školy v 8:05, odpoledne si děti po vyučování vyzvedávají rodiče buď před ZŠ, nebo po obědě před MŠ. 

Děti musí nosit chirurgické roušky či respirátor bez výdechového ventilu. Dospělí musí používat respirátor.

Vpustit do ZŠ smíme jen děti, které nejeví známky onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti apod.) a:

 • - buď prokáží testem, že jsou negativní (provádí se neinvazivní antigenní test samoodběrem, případně doložíte negativní výsledek testu z odběrového místa, který není starší než 48 hodin)
 • - nebo v 90 dnech před 12. 4. prodělaly onemocnění Covid- 19 (musíte předložit potvrzení z testovací laboratoře, to Vám na telefonické vyžádání zašlou obratem na Váš e- mail), pak se děti nemusí testovat

Proto vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno po příchodu do ZŠ budou v šatně, případně ve školní družině, nebo před budovou školy s Vaší pomocí děti  testovány antigenními testy. Počítejte prosím s 15 minutovým vyčkáním na výsledek testu.

Je- li výsledek:

- negativní, žák bude prezenčně vzděláván.

pozitivní, jste povinni si ho vzít domů a zajistit mu ještě testování na odběrovém místě RT- PCR metodou, na které Vám dětský lékař vystaví žádanku. K prezenční výuce se může žák navrátit buď po předložení negativního testu RT- PCR, nebo po skončení povinné izolace (lékař vystaví potvrzení o jejím ukončení).

Pokud test odmítáte, půjde Vaše dítě do 14 denní izolace, jejíž ukončení musí potvrdit dětský lékař. V této době mu bude zadávána domácí práce, jako kdyby byl nemocný. Pak se vrací k prezenčnímu vzdělávání.

Mateřská škola

Od pondělí 12. 4. 2021 bude MŠ Lešany otevřena pro děti v povinném předškolním vzdělávání.  Účast na předškolním vzdělávání je ze zákona pro Vaše děti povinná.

Roušky děti nosit nemusí, dospělí musí používat respirátor.

Pro vstup do MŠ platÍ stejné podmínky jako pro ZŠ, stejný bude i režim a způsob testování dětí.

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2021/2022 proběhne v distanční podobě od 6. 4.  do 20. 4. 2021

pro děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31.8. 2021

 

 • zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole
 • žádost o přijetí dítěte a žádost o odklad povinné školní docházky bude k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.zsmslesany.cz
 • rodiče vyplní a podepíší Žádost o přijetí dítěte a přidají kopii rodného listu dítěte (doručí i ti, co žádají o odklad)- v Žádosti o přijetízákonný zástupce dítěte prohlašuje, že jedná ve shodě s druhým zákonným zástupcem při výběru základní školy
 • pokud žádáte o odklad, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, vyplníte a podepíšete i Žádost o odklad povinné školní docházky, k níž přiložíte doporučení školského poradenského zařízení k odkladu a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Výše uvedené písemnosti lze doručit škole v termínu od 6. 4.  do 20. 4. 2021 následovně:

 1. do datové schránky školy – twumewt
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsmslesany.cz (nelze poslat jen prostý e- mail)
 3. poštou na adresu Lešany 42, 257 44 Netvořice
 4. osobním podáním do poštovní schránky základní školy
 5. osobním podáním ve škole ve dnech 6. a 20. 4. 2021 od 13 do 15 hodin

 

Doplňující informace:

 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno e-mailem,
 • škola poskytuje všem svým žákům sešity a pracovní sešity zdarma, žákům prvního ročníku i výtvarné potřeby,
 • na webových stránkách školy www.zsmslesany.cz je zveřejněno „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ a„Jak pomoci rodičům“
 • prohlédnout si základní školu bude možné po jejím znovuotevření a pominutí všech bezpečnostních opatření,
 • do školního roku 2021- 2022 lze přijmout 25 žáků, přednostně budou přijímáni žáci s trvalým pobytem v obci Lešany a Břežany, dále děti šetileté a děti po odkladu povinné školní docházky

BŘEZEN 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

od 1. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost:

- dětí v mateřské škole

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy o žáků prvního stupně základní školy, pokud   jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy.

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Distanční vzdělávání je povinné a jeho forma bude rodičům sdělena na jejich kontaktní e- mailové adresy.

ÚNOR 2021

1. 2. 2021 se mohou navrátit k vyučování ve škole všichni žáci s negativním testem.

Leden 2021

UPOZORNĚNÍ

Pro II. třídu (2., 3. a 5. ročník) je nařízena karanténa od 25. 1. do 30. 1 2021. 

Žáci I. třídy (1. a 4. ročník) se vyučují nadále a mohou navštěvovat i školní družinu.

 

Od 4. 1. 2021 budou naši školu navštěvovat všichni žáci od 1. do 5. ročníku.

Režim výuky bude stejný jako v období od listopadu:

I. třída (1. a 4. ročník) od 8:00 hodin
II. třída (2., 3. a 5. ročník) od 8:15 hodin

Školní družinu mohou ráno i odpoledne navštěvovat jen žáci zařazení do I. třídy.

Žáky ze II. třídy si musí rodiče po skončení vyučování vyzvednout u ZŠ nebo po obědě u MŠ.

Prosinec 2020

Od pondělí 7. 12. 2020 je k dispozici školní družina pro všechny děti.

21.- 31. 12. 2020 budou vánoční prázdniny pro ZŠ i MŠ.

Konzultační hodiny

Ve středu 2. 12. 2020 proběhnou dle rozpisu konzultační hodiny pro rodiče (začátek konzultace má každý žák uvedený v žákovské knížce):

I. třída (1. a 4. ročník) v prostorách školní družiny

II. třída (2., 3. a 5. ročník) v prostorách školní tělocvičny

Výuka

 

Návrat žáků do škol

Od středy 18. 11. 2020 se žáci všech ročníků naší školy navrací k prezenční výuce. Povinné je nošení roušek během celého dne ve všech prostorách školy.

I.třída (1. a 4. ročník) se nesmí setkávat s II. třídou (2., 3. a 5. ročník), proto budou platit následující opatření:

- školní družina (ráno i odpoledne) bude otevřena pouze pro I. třídu (1. a 4. ročník), žáci II. třídy (2., 3. a 5. ročník) budou odvedeni po skončení vyučování na oběd,
kde si je v budově MŠ budou vyzvedávat rodiče

- začátek vyučování: I. třída (1. a 4. ročník) v 8:00 hodin (příchod do budovy školy nejpozději v 7:50)
                                        II. třída (2., 3. a 5. ročník) v 8:20 hodin (příchod do budovy školy v 8:05- 8:10)
 

 

Distanční výuka

Pracovním online prostředím je pro všechny žáky  Microsoft Office 365 (včetně modulu TEAMS - doporučujeme pro modul Teams stažení samostatné aplikace pro počítač či mobilní zařízení).
Probíhá od středy 14. 10. do pondělí 16. 11. 2020 a je pro všechny žáky povinná.